Username:

Password:

Fargot Password? / Help

Archive for March 2018

0
March 22, 2018 Posted by Admin in 2018

U.S. Trade in Services Reports (Infographic, PDF) March, 2018

รายงานสรุปภาวะการค้าบริการของสหรัฐอเมริกา (Infographic, PDF)

รายงานสรุปภาวะการค้าบริการของสหรัฐอเมริกา (Infographic, PDF)

สำหรับเดือนอื่น ๆ
0
March 22, 2018 Posted by Admin in 2018

New! SECTION 232 PRODUCT EXCLUSIONS

รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจการค้าของสหรัฐอเมริกากับประเทศไทย (Infographic, PDF)
0
March 22, 2018 Posted by Admin in 2018

U.S.-Thai Trade (Infographic, PDF) March, 2018

รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจการค้าของสหรัฐอเมริกากับประเทศไทย (Infographic, PDF)

รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจการค้าของสหรัฐอเมริกากับประเทศไทย (Infographic, PDF)

สำหรับเดือนอื่น ๆ
0
March 16, 2018 Posted by Admin in 2018

U.S. Auto News Monthly (Infographic) March, 2018

รายงานสรุปภาวะการค้ารถยนต์ของสหรัฐอเมริกา (Infographic, PDF)

รายงานสรุปภาวะการค้ารถยนต์ของสหรัฐอเมริกา (Infographic, PDF)

สำหรับเดือนอื่น ๆ
0
March 12, 2018 Posted by Admin in 2018

Update (For Thai Exporters, PDF)

ควำมคืบหน้ำกำรดำเนินมำตรกำรปกป้องและมำตรกำรเยียวยำทำงกำรค้ำของสหรัฐฯ Section 232, Section 201 and AD/CVD ควำมคืบหน้ำกำรดำเนินมำตรกำรปกป้องและมำตรกำรเยียวยำทำงกำรค้ำของสหรัฐฯ
0
March 8, 2018 Posted by Admin in 2018

U.S. Rice Trade Reports (Infographic, PDF) February, 2018

รายงานสรุปสถานการณ์ข้าวของสหรัฐอเมริกา (Infographic, PDF)

รายงานสรุปสถานการณ์ข้าวของสหรัฐอเมริกา (Infographic, PDF)

สำหรับเดือนอื่น ๆ
0
March 7, 2018 Posted by Admin in 2018

OCA Trade & Economic Analysis (for February, 2018)

รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจการค้าสหรัฐฯ กุมภาพันธ์ 2561 (ข้อมูลล่ำสุดเดือนมกรำคม 2561)
GROSS DOMESTIC PRODUCT (Q4/2017): SECOND ESTIMATE ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของสหรัฐฯ ในไตรมำสที่ 4 ของปี 2560 (ประมำณกำรครั้งที่ 2) เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 ซึ่งปรับลดลงจำกร้อยละ 2.6 ในรำยงำนประมำณกำรล่วงหน้ำ ทั้งนี้ GDP สหรัฐฯ ในไตรมำสที่ 4 ของปี 2560 ที่ปรับลดลงเป็นร้อยละ 2.5 ในประมำณกำรครั้งที่ 2 เป็นผลจำกกำรปรับแก้ตัวเลขในส่วนของรำยจ่ำยเพื่อกำรบริโภค และกำรลงทุนในสินค้ำคงคลังของภำคเอกชน ...

OCA Trade & Economic Analysis, February 2018
รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจการค้าสหรัฐฯ กุมภาพันธ์ 2561 (ข้อมูลล่าสุดเดือนมกรำคม)

สำหรับเดือนอื่น